• addline-01.png
  • dinnercruise_01.jpg
  • dinnercruise_03.jpg
  • dinnercruise_05.jpg
  • dinnercruise_06.jpg
  • dinnercruise_08.jpg
  • dinnercruise_09.jpg
  • dinnercruise_11.jpg

 

    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2325 เป็นวัดในพระราชวัง ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์


     วัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เพราะไม่มีส่วนสังฆาวาส มีแต่ส่วนพุทธาวาส