• addline-01.png
  • dinnercruise_01.jpg
  • dinnercruise_03.jpg
  • dinnercruise_05.jpg
  • dinnercruise_06.jpg
  • dinnercruise_08.jpg
  • dinnercruise_09.jpg
  • dinnercruise_11.jpg

ผู้ใหญ่

2,200.

พิเศษ 1,600.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,600.

พิเศษ 1,300.-

     

ทัวร์เต็มวัน (ไปรถ - กลับเรือ)
ขึ้นรถ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 7.00 น.

1. พระราชวังบางปะอิน

2. วัดมหาธาตุ

3. วัดหน้าพระเมรุ

4. วัดโลกยสุธาราม

ขึ้นเรือ ท่าเรือวัดช่องลม : 13.00 น.
ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 15.45 น.

 

อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ไกด์ภาษาอังกฤษ 

 

ให้บริการล่องเรือท่องเที่ยว กรุงเทพฯ - อยุธยา เมืองมรดกโลก โดยออกเดินทางทุกวัน จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำชมพระราชวังบางปะอินและพระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ของไทย จากนั้นเดินทางกลับโดยเรือ "ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์" พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์หลากหลายเมนู และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กำหนดการทัวร์อยุธยา โดยเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์

ไปโดยรถบัส
07.00 น. ลงทะเบียน ที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคารริเวอร์ซิตี้ ซ.เจริญกรุง 24 (ติดกับท่าเรือสี่พระยา)
   
07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
   
09.00 น. เดินทางถึงพระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
   
10.30 น. เดินทางเข้าสู่อยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสต์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยมายาวนานถึง 417 ปี ความสวยงามของพระบรมหาราชวัง วัดวาอารมในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น จึงนำท่านเที่ยวชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพัง และสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลายวัดมหาธาตุ มีอายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และ โบราณสถานที่งดงาม วัดหน้าพระเมรุ เป็นเพียงวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดโลกยสุธาราม จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
กลับโดยเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
   
12.30 น. เดินทางถึงท่าเรือวัดโพธิ์บ้านอ้อย (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ที่หรูหรา และ สะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์ และวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รพหว่างทางจะล่องเรือผ่านเกาะเกร็ด, พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ ที่สนร้างมาตั้งแต่สมัยกรุศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งที่ไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ
   
15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ
   
15.45 น. ถึงท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ
   
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ค่าบริการทัวร์อยุธยา เต็มวัน : ไปรถ - กลับเรือ (รวมรถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

ผู้ใหญ่

2,200.

พิเศษ 1,600.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,600.

พิเศษ 1,300.-

     

อัตรานี้ไม่สามารถใช้ได้ในงานเทศกาลพิเศษที่ทางเรือจัดงาน เช่น วันลอยกระทง, วันปีใหม่, วันคริสมาสต์, วันวาเลนไทน์ เป็นต้น

 ค่าบริการรวม
(เฉพาะทัวร์อยุธยา เต็มวัน)

 ค่าบริการไม่รวม
1. ล่องเรือร์ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. อาหารว่างตามรายการ (เฉพาะทัวร์เต็มวัน และ One Way 2)
5. มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ) (เฉพาะทัวร์เต็มวัน)
6. รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (เฉพาะทัวร์เต็มวัน)
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ

 

ค่าบริการล่องเรือแกรนด์เพิร์ล Oneway ไป-กลับ เที่ยวเดียวค่ะ เหมาะสำหรับคณะทัวร์ หรือท่านที่มีรถมารับที่ปลายทางค่ะ
One Way 1 ไปโดยเรือ : ล่องเรือท่าเรือริเวอร์ซิตี้(สี่พระยา) - ท่าเรือวัดโพธิ์บ้านอ้อย(นนทบุรี)

ผู้ใหญ่

1,500.

พิเศษ 800.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,100.

พิเศษ 700.-

     

 

One Way 2 กลับโดยเรือ: ล่องเรือท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)- ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา)

ผู้ใหญ่

1,500.

พิเศษ 1,050.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,100.

พิเศษ     950.-

     

อัตรานี้ไม่สามารถใช้ได้ในงานเทศกาลพิเศษที่ทางเรือจัดงาน เช่น วันลอยกระทง, วันปีใหม่, วันคริสมาสต์, วันวาเลนไทน์ เป็นต้น

การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ค่าจอดรถคิดชม.ละ 40 บาท นับตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าจอด