อยุธยา

อะฮาๆ ช่าใช่

  • addline-01.png
  • dinnercruise_01.jpg
  • dinnercruise_03.jpg
  • dinnercruise_05.jpg
  • dinnercruise_06.jpg
  • dinnercruise_08.jpg
  • dinnercruise_09.jpg
  • dinnercruise_11.jpg

      เป็นวัดสำคัญที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุทธยา มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ มีพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ เป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนต้น ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงระยะแรก ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในบริเวณที่เป็นพระราชวังหลวงในปัจจุบัน แล้วสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็ทรงยกพระราชมณเฑียร ที่ประทับของพระมหากษัตริย์เดิมให้สร้างเป็นวัด เมื่อปี พ.ศ. 1991 ความสำคัญในอดีตของวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น เทียบเท่าได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่งกรุงเทพมหานคร และวัดมหาธาตุ แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระมหากษัตริย์ ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

       ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางด้านหลังพระราชวังหลวง และโรงเรียนประตูชัย ใกล้กับวัดวรโพธิ์ และวัดวรเชษฐาราม จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา

       ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวตรงข้ามพระราชวังโบราณเป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2047 พระราชทานนามว่า วัดพระเมรุราชิการาม  ต่อมาเรียกกันภายหลังว่า วัดหน้าพระเมรุ

 

     ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ  เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีใน รากไม้  โดยเศียรพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความ งดงามแปลกตา จนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

 

     เป็นพระราชวังโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ และเป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นพระราชวังใกล้พระนครนั่นเองค่ะ